TÜRKİYE’DEKİ STK’LARIN ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİŞİMİNDEKİ ROLÜNÜN ANKARA ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dosyalar

TÜRKİYE’DEKİ STK’LARIN ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİŞİMİNDEKİ ROLÜNÜN ANKARA ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

“Göç” olgusu ve eylemi, tarih boyunca süregelmiş bir realitedir. Göç realitesinin siyaset, ekonomi, doğal afetler, savaşlar, insan haklarına aykırı anti demokratik siyasal rejimler ve baskılar, gelişen bilgi teknolojileri ve iletişim ağı, daha iyi yaşam şartları ve özgürlük gibi çok sayıda bileşeni söz konusudur. Türkiye, son on yılda beklenmedik olağanüstü durumlar ve çevresel, siyasal ve ekonomik problemlere maruz kalmıştır. Bu durumun sonucu olarak da, özellikle Afrika, Asya ve Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere kısmen Avrupa menşeli milyonlarca insanın göç hareketlerine maruz kalmıştır. Çalışma ile, Türkiye’nin maruz kaldığı uluslararası düzensiz göç ve mülteci hareketleri karşısında devlet kurumları ve STK’ların birlikte hukuki zeminde yapmış oldukları legal çalışmaların mevcut durumlarını tespit edip görmek ve göç alanındaki yapılan çalışmaları literatür destekli ve resmi nicel verilere göre değerlendirmek hedeflenmiştir. Araştırmada, betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda mevcut durum tespiti, bulgulara göre sonuç değerlendirme ve çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışma ile, göç konusunda çalışan devlet kurumları ve STK’lara ve de literatüre katkı yapmak amaçlanmıştır.