32.GÜN PROGRAMINDA ERKEK LİDER TEMSİLİ: NECMETTİN ERBAKAN

Dosyalar

32.GÜN PROGRAMINDA ERKEK LİDER TEMSİLİ: NECMETTİN ERBAKAN

Liderlik, bir grup veya organizasyonu etkileme ve kanalize etme işlevidir. Liderler, belirlenmiş bir vizyonu paylaşan insanları bir araya getirir, onları motive eder ve belirli hedeflere ulaşmak için yol gösterici olma rolünü üstlenir. Liderlik, çeşitli beceri ve özellikleri içeren karmaşık bir işlemdir. Liderlerin bir topluluğun veya grubun yol gösterici olabilmesi için taşıması gereken bazı özellikler vardır. Bu görevler; iletişim kurabilme, hedef belirleme, ikna etme, insanları etkileme, karar verme ve problem çözme gibi özelliklerdir. Bu özelliklerin yanında liderler öğrenme ve gelişmeye açık olmalıdırlar, değişen koşullara kolayca adapte olabilmelidirler şayet ayak uyduramadıkları ve adapte olamadıkları anda tarihin tozlu sayfalarına karışabilirler. Cinsiyet, liderlikte gözetilmeyen bir faktör olarak görünse de dünya genelinde ataerkilliğin baskın olması nedeniyle siyaset alanında kadın lider sayısı, erkek liderlere oranla çok fazla değildir. Bunun bir diğer nedeni de dünya geneli toplumlarında bazı önyargıların ve süregelen basmakalıp yargıların var olmasıdır. Çalışmanın amacı 32. Gün Programı’na katılan Necmettin Erbakan’ın söylem analizinin yapılması, sonrasında en çok hangi kelimeleri kullandığının incelenmesi ve bu kelimeleri hangi konularla ilişkilendirdiğinin incelenmesidir. Çalışmanın temel sorusu; “32. Gün Programı’nda Necmettin Erbakan hangi kelimeleri hangi konularla ilişkilendirilmiştir” olarak belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden söylem analizi tekniği kullanılmıştır. Bu teknik, elde edilen verilerin derinlemesine incelenmesi amacıyla tercih edilmiştir. Çalışmanın evrenini; 1985 yılında yayımlanmaya başlayan ve bir haber programı olan 32. Gün Programı’na katılan erkek liderler, örneklemini ise bu programa katılan Necmettin Erbakan oluşturmaktadır. 1996 yılında 32. Gün programına katılan Necmettin Erbakan’ın lider imajı, Mehmet Ali Birand ile olan tartışması ele alınarak incelenmiştir. Necmettin Erbakan’ın sakin tavrı dikkat çekmiş ve en çok kullandığı kelimenin “uydurma” olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma; daha önce Necmettin Erbakan’ın konuk olduğu bölümü söylem analizi tekniği olarak incelenmediğinde dolayı literatüre katkıda bulunacaktır.